انتهای صیام  ، سرآغاز رجعتی دوباره  ،

وقت از نو شدن مهربانی

وقت قیام    ، کاردهای به استخوان رسیده  

اسارت دوباره نسرین  ، اشک های فرزندان نگران مادر   ،

التهاب خصم    و موعد معجزه الهی

زمانه عجیبی ست  ، حکمتی دو چندان   ،

به امید رویش دوباره علفزار

آواز چکاوک

استمداد سرنگونی خصم  

و بحر رحمت الهی دستهای پیچیده در آسمان،

فردای فطر و استجابت،

رهایی انسان زجر کشیده در بند      .           آمین..